Make your own free website on Tripod.com

HoàngSa HảiChiến CTCT
Home ] DanhSách ThuỷThủĐoàn HQ-4 ] H́nhẢnh HảiChiến HoàngSa ] 客观资料TưLiệu ChủQuyen VN ] Chinese Landmen ] Tham-Luận Biển Đông ] Bản-Đồ Nước Triệu km2 ] T́m Bản-Đồ Nước Việt ] Hải Phận Triệu Km2 ] Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2 (tiếp) ] Hải Phận Valencia ] [ HoàngSa HảiChiến CTCT ] Forum Openings ] TàiLiệu PhápLư ] Geography P ] Geography S ] Tonkin Gulf ] Law of the Sea ] RVN WhitePaper75 ] Monique-C-Gendreau ] Lawyers' Opinion ] Facts & Fictions ] VN vs Chinese ] VN Sovereignty ] VN Water Culture ] Mischief & Others ] Declarations ] SRVN's View ] Observers' Seat ] Taiwan Analysis ] Naval Battles ] Time Line ] Photo Album ] NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa ] NguyễnNhă- HànChấnHoa ] TàiLiệuHC HoàngSa ] China Arguments ] China's Boundary ] China's Policy ] China Next War ] Bàn-luận về Chủ-quyền Hải-phận Biển Đông ] ChinaPropaganda-LuuVanLoi ]

 This is the Official Document of The Republic Of Vietnam's Armed Forces (BTTM/TCCTCT) about the Paracels Naval Battle in 1974. Many accounts were cited for the Destroyer Radar Picket HQ.4 KTH Trần Khánh Dư, the main force of VietNam Navy