Make your own free website on Tripod.com

Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2 (tiếp)
Home ] DanhSách ThuỷThủĐoàn HQ-4 ] H́nhẢnh HảiChiến HoàngSa ] 客观资料TưLiệu ChủQuyen VN ] Chinese Landmen ] Tham-Luận Biển Đông ] Bản-Đồ Nước Triệu km2 ] T́m Bản-Đồ Nước Việt ] Hải Phận Triệu Km2 ] [ Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2 (tiếp) ] Hải Phận Valencia ] HoàngSa HảiChiến CTCT ] Forum Openings ] TàiLiệu PhápLư ] Geography P ] Geography S ] Tonkin Gulf ] Law of the Sea ] RVN WhitePaper75 ] Monique-C-Gendreau ] Lawyers' Opinion ] Facts & Fictions ] VN vs Chinese ] VN Sovereignty ] VN Water Culture ] Mischief & Others ] Declarations ] SRVN's View ] Observers' Seat ] Taiwan Analysis ] Naval Battles ] Time Line ] Photo Album ] NguyễnNhă-NghiênCứu HoàngSa ] NguyễnNhă- HànChấnHoa ] TàiLiệuHC HoàngSa ] China Arguments ] China's Boundary ] China's Policy ] China Next War ] Bàn-luận về Chủ-quyền Hải-phận Biển Đông ] ChinaPropaganda-LuuVanLoi ]

 

Hải-phận Việt-Nam - Triệu Km2

 

Vùng Đc-quyền Kinh-Tế của Việt-Nam

(luật căn-bản UNCLOS: http://www.un.org/Depts/los/)

H́nh 1. Lănh-hải và Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế của Việt-Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm các chi tiết trong website http://vinhbacviet.tripod.com

 

 

Vị trí giếng dầu Yên Tử

 

 

 Bản-đồ ghi-nhận những đường di-dân “Tây-tiến” từ Nanhailand ngoài Biển Đông vào đất liền trong thời Hậu Băng-Đá[1] 1-Dân di-cư đông-đảo nhất theo Hồng-Hà. 2-Theo sông Mekong. 3-Theo sông Chao Phraya. 4-Theo các ḍng sông cổ xưa từ vùng biển Bali Sea. 5-Theo Tây-giang. 6-Theo Dương-Tử

[1] Sumet Jumsai. Naga: Cultural Origins in Siam and the West Pacific. Singapore, Oxford University Press, 1988.

 

 

Địa-bàn sinh sống của các sắc dân vùng Hoa-Nam theo sử-liệu Trung-Hoa. Người Việt đông-đảo nhất, chiếm địa-bàn rộng răi, ph́-nhiêu nhất. (Bản-đồ Wiens[1] & Bản-đồ Fairbank[2]

[1] China's March Towards the Tropics, Harold J. Wiens. Conn, 1954.

[2] China, A New History, John King Fairbank, Harvard University Press, 1992, h́nh 6, trang 36

Xin xem thêm http://dialybiendong.tripod.com